logogroot

Maroc Motorbike Tours

Avontuurlijke Motorreizen door Marokko

 

Algemene Voorwaarden

Datum opmaak: juni 2016

 

Artikel 1 – Totstandkoming overeenkomst

1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door Maroc Motorbike Tours van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van Maroc Motorbike Tours.

1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier verstuurd Maroc Motorbike Tours een bevestiging/factuur waarin opgenomen de aanbetaling van 20% van de reissom per aangemelde persoon en de betaling van het restant van de reissom.

1.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Maroc Motorbike Tours de bevestiging verstuurt.

 

Artikel 2 – Betaling

2.1 De aanbetaling is 20% van de reissom en dient uiterlijk twee weken na de factuurdatum op de rekening van Maroc Motorbike Tours bijgeschreven te zijn. Het resterende deel van de reissom dient uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis in het bezit te zijn van Maroc Motorbike Tours. Bij niet tijdige betaling wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per de datum van zes weken voor vertrek. Maroc Motorbike Tours heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

2.2 Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis dient terstond de gehele reissom te worden voldaan.

 

Artikel 3 – Reissom

3.1 De reissom geldt per persoon. In de reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorwaarden welke op de website van Maroc Motorbike Tours staan vermeld.

3.2 De reissom is gebaseerd op de prijzen, tarieven, geldkoersen en belastingen zoals deze Maroc Motorbike Tours bekend waren op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

3.3 In geval van wijziging van prijzen, tarieven, geldkoersen en belastingen als bedoeld, behoudt Maroc Motorbike Tours zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de reiziger. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen reissom gelden. Betekent de wijziging een verhoging met meer dan 10% van de reissom, dan heeft de reiziger het recht de overeenkomst te annuleren – met aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden – echter uitsluitend binnen vijf dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling.

 

Artikel 4 – Verzekeringen

4.1 De reiziger is verplicht een reis-, bagage- en ongevallenverzekering af te sluiten voor de duur van de reis. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aanbevolen.

4.2 Indien via Maroc Motorbike Tours een annuleringskostenverzekering wordt afgesloten, dient de verschuldigde premie samen met het inschrijfgeld te worden voldaan.

 

Artikel 5 – Documenten

5.1 De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Dit paspoort dient na afloop van de reis nog minstens 3 maanden geldig te zijn.

5.2 Indien de reiziger tijdens de reis een voertuig bestuurt dient de reiziger in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de desbetreffende voertuigcategorie.

5.4 Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van de noodzakelijke documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn rekening.

 

Artikel 6 – Reisbescheiden

6.1 Bij groepsreizen zullen de benodigde reisbescheiden in de regel op de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld.

6.2 De benodigde reisbescheiden zullen per post aan de reiziger verstuurd worden.

 

Artikel 7 – Wijzigingen door de reiziger

7.1 Tot zes weken voor vertrek kan de reiziger wijzigingen in de overeenkomst verzoeken die voor zover mogelijk zullen worden aangebracht, onder voorwaarde dat de reiziger de nieuwe reissom en de eventuele kosten voor het wijzigen van het vliegticket voldoet.

7.2 In de nieuwe reissom zullen de extra kosten of teruggave van de gewijzigde reisonderdelen worden verrekend met de oorspronkelijke reissom verhoogd met een bedrag van 50 euro per wijziging en eventuele administratiekosten.

 

Artikel 8 – Annulering door de reiziger

8.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn naast eventuele bijzondere kosten die voor de reiziger zijn gemaakt, de volgende bedragen verschuldigd:

  • bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling alsmede de annuleringskosten die door de vliegmaatschappij in rekening worden gebracht. B. bij annulering vanaf de 56ste dag (incl.) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom.
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 14de dag vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom.
  • bij annulering vanaf de 14de dag (incl.) tot de dag van vertrek of gedurende de reis: 100% van de reissom.

8.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden per brief of e-mail en de datum dat Maroc Motorbike Tours deze brief ontvangt geldt als annuleringsdatum.

 

Artikel 9 – Annulering en wijziging door Maroc Motorbike Tours

9.1 Alleen gewichtige omstandigheden geven Maroc Motorbike Tours het recht een reis te annuleren of daarin wijzigingen aan te brengen.

9.2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van invloed kunnen zijn op kwaliteit, veiligheid of de uitvoering van de reis. Onvoldoende deelname inbegrepen.

9.3 Maroc Motorbike Tours is verplicht tot onverwijlde kennisgeving van belangrijke wijzigingen of annulering met opgaaf van redenen aan de reiziger. Annulering wegens onvoldoende deelname zal in de regel uiterlijk vier weken voor de geplande aanvang van de reis plaatsvinden.

9.4 Door kennisgeving van annulering geldt de overeenkomst als ontbonden. Maroc Motorbike Tours zal, indien mogelijk, echter gelijktijdig met deze kennisgeving een zoveel mogelijk gelijkwaardige alternatieve reis aanbieden. Wordt dit aanbod niet aanvaard dan wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom terugbetaald.

9.5 Indien genoemde gewichtige omstandigheden zich tijdens de reis voordoen, is Maroc Motorbike Tours gerechtigd de overeenkomst voor de verdere reis te annuleren. Zij is alsdan verplicht voor de reiziger de terugreis te regelen en ook de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien Maroc Motorbike Tours zich door deze annulering kosten, die in de reissom zijn inbegrepen, bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van de besparing.

9.6 Indien een gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, door overmacht of andere omstandigheden buiten Maroc Motorbike Tours om niet kan worden verleend draagt Maroc Motorbike Tours zorg voor een, binnen de ontstane situatie, zo vergelijkbaar mogelijke alternatief met het oog op continuering van de reis.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van Maroc Motorbike Tours

10.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen is Maroc Motorbike Tours verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.

10.2 Maroc Motorbike Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van: – het niet verkrijgen van een visum voor een reiziger om redenen buiten Maroc Motorbike Tours; – het niet op tijd verschijnen van de reiziger op de aangegeven plaats; – het zich niet houden aan de door Maroc Motorbike Tours vastgestelde reisvoorwaarden of de door de reisbegeleiding gegeven aanwijzingen; – het in het bezit hebben van stoffen of zaken die in strijd zijn met de wet van de landen die tijdens de reis worden bezocht. Indien dergelijke stoffen of zaken toch worden aangetroffen, kan de bezitter van verder deelname aan de reis worden uitgesloten. Alle gevolgen en kosten daaraan verbonden zijn voor rekening van de betreffende deelnemer; – handelingen of gebeurtenissen die niet in overeenstemming zijn, of afwijken van de gemaakte afspraken waaronder begrepen een alternatief op de reis zoals bedoeld in artikel 9, lid 6; – wijzigingen in en/of noodgedwongen verkortingen of verlenging van de reis die het gevolg zijn van overmacht, zoals mechanische mankementen, ziekte, natuur – en andere rampen, politieke verwikkelingen etc.; – schade, diefstal, verlies of ongeval berokkend aan de reiziger, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan.

10.3 Wanneer Maroc Motorbike Tours aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de geldende internationale verdragen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of zou bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

10.4 Indien Maroc Motorbike Tours jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

10.5 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel en artikel 12 is de aansprakelijkheid van Maroc Motorbike Tours in ieder geval beperkt tot ten hoogste éénmaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Maroc Motorbike Tours. In dat geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot 10.000 euro.

10.6 Maroc Motorbike Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

10.7 Maroc Motorbike Tours heeft de in artikel 7:512 van het burgerlijk wetboek genoemde maatregelen genomen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer Maroc Motorbike Tours wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen zal, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval worden zorg gedragen voor de terugreis. Maroc Motorbike Tours beschikt hiervoor over voldoende garantstelling door verschillende privépersonen.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de reiziger

11.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Maroc Motorbike Tours en de door haar aangewezen reisbegeleiding ter bevordering van een goede en veilige uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen.

11.2 De reiziger die hinder of overlast veroorzaakt of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterkte mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Maroc Motorbike Tours van (voortzetting) van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Er wordt geen restitutie op de reissom verleend.

11.3 De reiziger is verplicht over een zodanig goede conditie te bezitten om de reis na inschatting van de zwaarte en de risico’s zonder gezondheidsrisico’s te kunnen maken. Bij twijfel over de verwachte zwaarte van de reis zal de reiziger Maroc Motorbike Tours hierover informeren. Bij twijfel over de eigen fysieke en/of mentale conditie zal de reiziger een arts raadplegen en deze een schriftelijke verklaring van voldoende gezondheid voor deelname laten opstellen. Maroc Motorbike Tours stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of risico’s van gebleken onvoldoende gezondheid van de reiziger tijdens de reis.

 

Artikel 12 – Deelname aan het verkeer tijdens de reis

12.1 Maroc Motorbike Tours zal redelijkerwijs alles doen door middel van het geven van kledingadviezen, het geven van aanwijzingen en vooraf de verkeerssituaties te bespreken om de reiziger zo goed mogelijk voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer in het buitenland.

12.2 De reiziger neemt volledig voor eigen risico deel aan het verkeer en Maroc Motorbike Tours is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de reiziger betrokken raakt.

12.3 De reiziger is volledig aansprakelijk voor schade die hij toebrengt aan zichzelf of aan een derde.

12.4 De reiziger is volledig aansprakelijk voor schade aan de aan hem verhuurde voertuigen voor zover toegebracht tijdens de verhuurperiode en niet gedekt door de (verzekering van de) verhuurder, of de verzekering van een derde die de schade heeft veroorzaakt. De condities van de voertuigverzekeringen zijn bij de betreffende reis gepubliceerd.

12.6 De reiziger is niet verplicht tot het rijden van alle in het programma opgenomen routes en/of wijzigingen daarop voorgesteld door de reisbegeleiding, indien de reiziger deze niet veilig acht. Indien de reiziger na goed overleg met de reisbegeleiding wel verkiest desbetreffende routes te rijden is de reiziger zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen rijvaardigheid en de eventuele gevolgen hieruit voortkomend.

12.5 De reiziger dient voor vertrek een ‘eigen risicoverklaring’ en ‘gezondheidsverklaring’ te ondertekenen en deze voor vertrek te retourneren aan Maroc Motorbike Tours. Desbetreffende verklaringen worden toegezonden bij aanmelding.

 

Artikel 13 – Hulp en bijstand

13.1 Maroc Motorbike Tours is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien noodzakelijk.

  • Indien de oorzaak aan Maroc Motorbike Tours is toe te rekenen zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Maroc Motorbike Tours.
  • Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Maroc Motorbike Tours tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
  • Indien de oorzaak noch aan de reiziger noch aan Maroc Motorbike Tours zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Maroc Motorbike Tours bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

 

Artikel 14 – Klachten

14.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de reis dienen voor zover mogelijk op de plaats waar de klacht ontstaat schriftelijk te worden ingediend bij de vertegenwoordiger van Maroc Motorbike Tours. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na terugkeer van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Maroc Motorbike Tours. Heeft de reis geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van twee weken na de oorspronkelijke vertrekdatum.

14.2 Vorderingen op Maroc Motorbike Tours verjaren zes maanden na afloop van de reis dan wel de oorspronkelijke vertrekdatum.

14.3 De verjaring wordt gestuit zodra en indien de reiziger zijn/haar vordering schriftelijk heeft ingediend.